Nyitólap
 
 
Menü
Nyitólap
HORVÁTORSZÁG
OLASZORSZÁG
KÖRUTAZÁS
BELFÖLD
SZLOVÉNIA
MONTENEGRO
UTASBIZTOSÍTÁS
UTAZÁSI FELTÉTELEK
Irodai szolgáltatások
Adminisztráció
Naptár
« Elő. 2018 Máj Köv. »
HKSzeCsPSzoV
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mesebeli India 2016 Könyvjező  Kérdezzen tőlünk...  Oldal ajánlása  Nyomtatás 

 

 

 

Feh

Mesebeli India
9 nap/7 éjszaka 

 
 

  Időpontok Részvételi díj
2016.11.03-11. 187.000 Ft + reptéri illeték
2016.11.17-25. 187.000 Ft + reptéri illeték
2016.11.24-12.02.* 185.000 Ft + reptéri illeték
2016.12.03-11. 182.000 Ft + reptéri illeték

 
 

A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 145.400 Ft, de ez az összeg jegy­kiállításig még vál­tozhat.

* A légitársaság a december 2-i Bécs – Buda­pest szakaszt csak a délután 17.20-kor induló járatra tudta vissza­iga­zolni. A bécsi egész napos vára­kozás elke­rü­lése érde­kében irodánk úgy döntött, hogy Önöket a Fe­hér­vár Travel autó­­bu­szával saját költ­ségén haza­szál­lítja Magyar­or­szágra. Így a csoport jóval hamarabb Buda­­pest­re érkezik a repü­lővel való utazáshoz képest. De ter­mé­­sze­­te­sen arra is van lehe­­tő­ség, hogy valaki megvárja Bécsben a befoglalt repü­lő­já­ratot, és Budapestig repü­lővel utazzon.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a 7 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közle­kedést, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indu­lástól a bu­da­pesti érke­zésig, a helyi idegen­ve­ze­té­seket és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.
A hely­színen borra­valót illik adni a gépko­csi­ve­ze­tőnek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek. Utason­ként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.

Egyágyas felár: 77.500 Ft

Vízumdíj: kb. 50 USD

Belépő díjak:  kb. 78 USD összesen (a gwaliori belépőkkel együtt)
Az India kormány jelentős belépődíj emelést tervez 2016-ban.

 
 

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal Delhibe és vissza (egyszeri átszál­lás­sal). Indiában lég­kon­dicio­nált autó­busszal történik az utazás. Az Arany Három­szög városai 200-250 km-re vannak egymástól, ami 5-6 órás autó­buszos uta­zást jelent.

Figyelem: Indiában a turis­ta­buszok sokkal job­bak a tömeg­köz­le­ke­désre hasz­nált bu­szok­nál, de számít­sanak rá, hogy a szín­vo­na­luk el­ma­rad a Fe­hér­vár Travel autó­buszos uta­zásain megszo­kott jármű­ve­kétől.

Szállás

7 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. (Indiában a 4 csil­la­gos szállodák Euró­pában inkább erős 3 csil­la­gos szintnek felelnek meg.)

Ellátás

Félpanzió a 2. nap reggelijétől a 8. nap va­cso­rá­já­ig (7 büfé­reg­geli, 7 büfé­vacsora). Termé­sze­tesen a repülő­gépen is szolgálnak fel a nap­szaknak megfe­lelő étkezést.

 
 

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Delhi nemzetközi repülő­terére. Érkezés helyi idő szerint éjfél körül (magyar idő szerint este 8 körül), transzfer a szállodába (1 éj).

2. nap: Delhi (Bahai-temp­lom), Mathura

Késői reggeli után indulás Agra irányába. Delhi külváro­sában meg­néz­zük a város egyik legkü­lön­le­gesebb épít­ményét, a Sydney-i Operaházra emlé­kez­tető, lótusz­virág formájú Bahai-temp­lomot. Délután pihenő Mathurában, a hindu­izmus egyik leg­fon­to­sabb zarán­dok­he­lyén, Krishna születési helyén. Láto­gatás a Krishna-temp­lomban, majd to­vább­uta­zás Agrába, szállás (3 éj).

3. nap: Sikandra, Agra

Egész napos program Agrában és kör­nyé­kén. Elő­ször a szom­szé­dos Sikandrában megte­kintjük Nagy Akbar császár impo­záns mauzó­le­umát, majd a hatalmas Agrai erőd meglá­to­ga­tása követ­kezik. Benne talál­ható Akbar császár gyönyörű pa­lo­ta­komp­lexu­ma. Ezután a mogul építé­szet gyöngy­sze­mét, Itimád-ud-Dauláh sírem­lékét nézzük meg („márvány ékszer­do­boznak” is szokták nevezni). 
A délutáni program fő attrak­cióját a Taj Mahal meg­te­kin­té­se jelenti. A lenyű­göző méretű, fehér márványból készült építmény szép­ségét nem lehet leírni, látni kell. Nem vé­let­le­nül válasz­tották be néhány éve a mostani világ 7 csodája közé.

4. nap: Gwalior

Szabad program Agrában, pihenés a szál­lo­dá­ban.
Fakultatív program: Gwalior
Egész napos kirán­dulás egy ősi, tör­té­nel­mi hangu­latú városba, Gwaliorba (jó 3 órás utazás). Gwalior fő ne­ve­zetes­sé­ge a hegyre épült, rend­kívül látvá­nyos kö­zép­ko­ri erőd­komp­lexum. Az erőd masszív falai egészen kü­lön­le­ges temp­lomokat és palo­tákat őriznek. Az erőd­komp­lexum meg­te­kin­té­se után meg­néz­zük a fényűző Jai Vilas palotát is.
A fakultatív program ára: 9.900 Ft + belépődíjak (ga­ran­tált indulás).

5. nap: Fatehpur Sikri, Sisodia-kert

Búcsú Agrától, utazás Jaipur irányába. Az 1570-es években Akbar császár egy Sikri nevű falu mellett épít­tette fel pompás ural­kodói rezi­den­ci­áját. Néhány év múlva a császár elköl­tö­zött, a palota­együttest többé nem hasz­nálták. Fatehpur Sikri ettől füg­get­le­nül lenyű­gőző, több mint 400 év után is nagy­szerű álla­potban van. Az egykori ural­kodói szék­hely és a mellette lévő impozáns mecset meg­te­kin­té­se. Délután, mielőtt megér­kezünk Jaipurba, lá­to­ga­tást teszünk egy szép kertben, melyet a XVIII. században az akkori jaipuri maha­radzsa épít­tetett a fele­ségének, Sisodiának. Szállás Jaipurban (2 éj).

6. nap: Jaipur

Egész napos program Jaipurban, a híres „rózsaszínű” városban és kör­nyé­kén. Az autó­buszból megcso­dáljuk a falakkal körül­vett óváros jelleg­zetes rózsa­színű házso­rait, a város­ka­pukat, fotó­szü­netet tartunk a kü­lön­le­ges, indo-szaracén stílusban épült Albert Hallnál. A rengeteg pompás látni­való közül meg­néz­zük a maha­radzsa elbű­völő városi palota­együt­tesét, a régi India fejlett csil­la­gá­szati isme­re­teit bizo­nyító ősi obszer­va­tó­riumot (Jantar Mantar), vala­mint a világ­hírű Szelek palo­táját (ez utóbbiba is lesz idő bemenni, amire ál­ta­lá­ban csak kevés turis­ta­cso­portnak van lehe­tő­sége). Termé­sze­tesen a bazár­lá­to­ga­tás sem maradhat ki a programból.
Délután néhány Jaipur körüli látni­valóval is­mer­ke­dünk. Az első prog­ramunk Gaitor (művészi ural­kodói sírem­lékek), majd fotó­szünet a roman­tikus Jal Mahalnál; a festői tavi kastély szinte úszik a Man Sagar-tó vizén.
Ezután felme­gyünk a Jaipur fölé emel­kedő Jaigarh-erődbe (gyönyörű pano­ráma Jaipurra és a közeli Amber-erődpalotára). Itt talál­ható a világ leg­na­gyobb kerekes ágyúja.

7. nap: Amber-erődpalota

Egy Jaipur melletti kisváros, Amber mellett talál­ható az a hatalmas XVI. századi erőd­palota, amely a maha­radzsa szék­helye volt, mielőtt megé­pült a jaipuri városi palota. A kívülről talán kevésbé látvá­nyos erőd­komp­lexum belül rengeteg kincset rejt, való­ságos para­dicsoma a művé­szetek kedve­lőinek. A rész­vételi díj tartal­mazza a feljutást az erődhöz dzsipekkel, de való­szí­nű­leg lesz lehe­tő­ség a bejá­ratot elefánt­háton is meg­kö­ze­lí­te­ni. Ennek felára kb. 10 USD / fő.
Az erődpalota meg­te­kin­té­se után utazás Delhibe, szállás (1 éj).

8. nap: Delhi

Egész napos vá­ros­né­zés India főváro­sában, melynek során mind Ódelhi, mind Újdelhi leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geit látni fogjuk. A főbb attrak­ciók a kö­vet­ke­zők: a hatalmas Vörös erőd, a Jama Masjid (India leg­na­gyobb mecsete), Raj Ghat (Ghandhi emlék­műve), Lakshmi Narayan-temp­lom (az egyik leg­szebb hindu temp­lom), India-kapu, Par­la­ment, Elnöki palota, Humayun mauzó­leuma és a Qutab Minar komp­lexum (a XII. századi 72 méter magas győzelmi toronnyal).
A vá­ros­né­zés után rövid szabad program, majd este vacsora a szál­loda étter­mében. Ezt köve­tően transz­fer a repülő­térre, az éj­sza­kai órákban elutazás Indiá­ból.

9. nap:

Érkezés Buda­pest­re a délelőtti órákban.

 
 


 
 

 
 

 
   


 

Tengerparti hotel apartman sielés szilveszter utasbiztosítás szállás üdülés nyaralás CSaLÁDBaRÁT utazási gyerekbarát Horvátország Dalmácia Isztria apartmanok körutazás wellnes repülőjegy utalvány üdülési csekk egészségpénztári gyógyüdülés egyéni buszos utazás túra történelmi sport akció csoport olcsó apartmanok

 

Skype cím: andora91

 Cím:1117 Budapest, Fehérvári út 15. 11.ker XI.

Tel/Fax.:+361 209 3055;Mobil:30/9540029

 Útvonaltervezés az irodába!

Email:   andoraturaandora.hu

 

tengerparti horvát olasz apartmanok buszos utazás túra csoport utasbiztosítás

 

Nyitva  

 Hétfő :15.30-19.30
Kedd-Csüt: 8.30-16,30
Szerda: Fogadónap

Péntek:08.30-12.30

Szombat, Vasárnap zárva
Hívás:   mobilon és skypon
 

Utasbiztosítás Tengerparti nyaralás

Tengerparti üdülés statisztika

mystat

 


Tengerparti nyaralás Buszos Körutazás Városlátogatás Repülővel magyar idegenvezetővel. Utasbiztosítás kötése  közel a 11. kerületben, gyorsan egyszerűen, olcsón. Tengerparti utazási-ajánlat Andóra Túra buszos városnézés horvát olasz apartmanok, hotelek, szállodák. Horvátországban Dalmácia Isztria Olaszországban spanyol, görög, ciprusi, homokos vízparti szállások félpanzióval. Társirodai utak: Fehérvártravel, Haristravel, további 80 iroda. Szállásfoglalás útkereső a világ minden sarkába, egy helyen...a közeli utazási iroda honlapján: Andóra Túra