Nyitólap
 
 
Menü
Nyitólap
HORVÁTORSZÁG
OLASZORSZÁG
KÖRUTAZÁS
BELFÖLD
SZLOVÉNIA
MONTENEGRO
UTASBIZTOSÍTÁS
UTAZÁSI FELTÉTELEK
Irodai szolgáltatások
Adminisztráció
Naptár
« Elő. 2020 Júl Köv. »
HKSzeCsPSzoV
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Ausztrália és Új-Zéland 2016 Könyvjező  Kérdezzen tőlünk...  Oldal ajánlása  Nyomtatás 

 

 

Ausztrália és Új-Zéland

 feh
 

 15 nap/12 éjszaka

 
 

Időpontok:

2016.11.24-12.08.             1.085.000 Ft + reptéri illeték

Egyágyas felár: 314.000 Ft

A beutazáshoz vízum szükséges!

 
 A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 206.800 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.
A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a belső járatokat is), a 12 éj­sza­kai szál­lást a fent megadott ellátással, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést a bu­da­pesti indulástól a bu­da­pesti érkezésig, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közlekedést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat: Featherdale állatkert, Sydney Tower, hajókirándulás Sydneyben, Shantytown, hajózás a Milford Soundon (fjordon), felvonó és maori folklór program Queenstownban, Sky Tower Aucklandben. (Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen látogathatóak, például Canberrában a Par­la­ment, a Nemzeti Galéria és a katonai múzeum.) 
 
 

Utazás

A Budapest – Sydney – Christchurch / Queens­town – Auckland – Melbourne – Buda­pest út­vo­na­lon menetrend szerinti repülőjáratokkal. Ausztráliában és Új-Zélandon lég­kon­dicio­nált autó­buszokkal.

Több szempontból is előnyös az Emirates já­ra­ta­ival utazni Ausztráliába:

  1. - A bu­da­pesti felszállás és a sydney-i meg­ér­ke­zés között eltelt idő mindössze 20-21 óra.
  2. - Nem nyugat felé repülünk elő­ször, hanem Bu­da­pest­ről egyenesen délkelet felé, Ausztrália irányába.
  3. - Az utazás során mindössze egyszer kell leszállni, amikor Dubaiban átszállunk.
  4. - Dubaiban a csatlakozási idők nagyon kedvezőek.
  5. - Így már a 2. nap estéjén megérkezünk Ausztrá­liá­ba. Igaz, hogy így egy éj­sza­kai szállással több van a részvételi díjban, de a 3. napi programra pihenten indulhat a csoport.
  6. - Ausztrália és Új-Zéland között is az Emi­rates-szel utazunk, ami azért előnyős, mert ezeken a hosszú­távú repü­lésre terve­zett óriás­gé­peken ál­ta­lá­ban ké­nyel­me­seb­bek az ülések.

Szállás

12 éj­sza­ka 3-4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

12 bőséges reggeli, valamint 2 főétkezés (ebéd a 6. napon, vacsora a 7. napon). További ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szál­lo­dák­ban, illetve környékükön többféle ét­ke­zési lehe­tő­ség van, a kiválasztásban az ide­gen­ve­ze­tő ter­mé­sze­te­sen segítséget nyújt.)

 
  Az árak tájékoztató jellegűek!
A részvételi díjak tartalmazzák a belépődíjakat.
További fakultatív lehetőségek:
Kék-hegységScenic World kombinált jegyAUD 35,-
SydneyOperaházAUD 34,-
 SealifeAUD 40,-
Franz Josef-gleccserhelikopteres sétarepülésNZD 295,-
ArrowtownLakes District MúzeumNZD 10,-
QueenstownShotover JetNZD 135,-
 KiviparkNZD 45,-
 sétahajózásNZD 57,-
MelbourneEureka-toronyAUD 19,50
 Melbourne MúzeumAUD 14,-

Figyelem: Az itt felsorolt programokon a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni.

 
 

1. nap:

A délutáni órákban elutazás Ferihegyről a világ egyik legjobb légi­tár­sa­sá­gának tartott Emirates menet­rend szerinti, közvetlen jára­tával Dubaiba, majd onnan tovább közvetlen járattal Sydneybe.

2. nap:

Érkezés Sydneybe a késő esti órákban – helyi idő szerint (magyar idő szerint a kora délu­táni órákban). Transzfer a szállodába (1 éj).

3. nap: Canberra

Reggel utazás Canberrába, Ausztrália sajátos han­gu­latú főváro­sába. Canberra a Sydney és Melbourne közti versen­gésnek köszön­heti létét, a XX. században építették fel, a világ egyik legmo­der­nebb fővá­rosa lett, amely ugyan­akkor számos szép parkkal, zöld­te­rü­lettel rendel­kezik. A vá­ros­né­zés során meglá­to­gatjuk az új par­la­ment épü­let­együt­tesét is, melyet 1988-ban avatott fel II. Erzsébet királynő. A par­la­ment tete­jéről gyönyörű pano­ráma nyílik az egész városra. A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, ezalatt lehe­tő­ség lesz vagy a Nemzeti Galéria, vagy a Világ­há­bo­rús Emlék­műnél talál­ható katonai múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ez utóbbi igazi csemegét jelent a törté­nelem kedve­lőinek, a világ egyik leglátvá­nyo­sabb háborús múze­umáról van szó. Szállás Canberrában (1 éj).

4. nap: Kék-hegység

Utazás a Kék-hegységbe, mely Sydney lakóinak a kedvenc kirán­du­ló­he­lye (ősi euka­lip­tusz erdők, gyö­nyö­rű­szép völgyek, szaka­dékok, víze­sések). Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó hegység jelképe a Jamison-völgyből 300 méteres magas­ságba nyúló három egymás melletti szikla­tömb, a „Három Nővér”. Lehe­tőség lesz a Scenic Railway és az üveg­pad­lójú Scenic Skyway kipró­bá­lására. Az előbbi a helyiek szerint a világ legme­re­dekebb vasúti pályája, az utóbbi pedig egy közel 300 méter mély völgy két oldalát köti össze. A völgybe lezú­duló Katoomba-vízesés léleg­zet­el­ál­lító látvány. Szállás a Kék-hegy­ségben (1 éj).

5. nap: Featherdale állatkert, Sydney

Ausztráliai programunkat a Sydney melletti Feather­dale állat­kert meglá­to­ga­tásával folytatjuk, mely arról neve­zetes, hogy itt kizárólag Auszt­rá­liában őshonos állatokat látha­tunk (koala, kenguru, wombat, tasmán ördög, dingó, emu, pingvin, óriás­kro­kodil, auszt­ráliai hangyász­sün, kazuár stb.). Nagy élmény lesz a kenguruk simo­ga­tása és a fényké­pez­kedés a koalákkal. 
To­vább­uta­zás Sydneybe, Auszt­rália leg­na­gyobb váro­sába. Sokak szerint a Port Jackson-öböl partján elte­rülő Sydney a világ leg­szebb fekvésű nagy­vá­rosa. Csodá­latos fekvé­séről utasaink is meggyő­ződ­hetnek, hiszen a megér­ke­zés után felme­gyünk a Sydney Tower közel 300 méter magasan lévő körki­lá­tó­jába. Ezt a pano­rámát nem egykönnyen felejti el az ember. Ezután közös séta a belvá­rosban (sé­tá­ló­ut­cák, felhő­kar­colók, ka­ted­rá­lis, régi vá­ros­háza, Queen Victoria Building stb.). Ez utóbbi egy gyö­nyö­rű­szép XIX. század végi bevá­sár­ló­köz­pont. Késő délután még marad idő egy sétára a Királyi Bota­nikus Kertben, ami kiváló alkalom Auszt­rália kü­lön­le­ges növény­vi­lá­gával való is­mer­ke­désre. Szállás Sydney központjában (2 éj).

6. nap: Sydney

Délelőtt autó­buszos vá­ros­né­zés Sydneyben. Örök emlék marad utasa­inknak a sok szép villa, a rend, a tisztaság, a gondo­zott kertek, a medi­terrán jellegű növényzet. A vá­ros­né­zés egyik csúcs­pontját jelenti a „Mrs Macquarie's Chair” nevű kilá­tó­pont felke­re­sése, ahonnan remekül látszik mind a gyönyörű Port Jackson tenger­öböl, mind a felhő­kar­colók negyede, mind pedig Sydney jelké­pei: a világ­hírű operaház és a hatalmas Harbour Bridge (a Kikötő híd), melynek felső íve több mint 130 méter magasan van. A vá­ros­né­zés során egészen a Csendes-óceán part­jáig megyünk. Itt talál­ható a legendás hírű Bondi Beach, a hullám­lo­vasok para­dicsoma. 
A déli órákban egy ebéddel egybe­kötött másfél órás pano­ráma-hajó­ki­rán­du­láson vesz részt a csoport a Port Jackson-öbölben. Ez a séta­ha­jó­zás ebben a csodá­latos öbölben minden sydney-i lá­to­ga­tásnak köte­lező része. Délután szabad program, ezalatt elő­ször lehe­tő­ség lesz részt venni egy veze­tett túrán az operaház belse­jében. Később az érdek­lő­dőkkel az egykori kikötő helyén létrehozott szórakoztató köz­pont­ba megy az idegenvezetőnk (a Darling Harbourba), ahol to­váb­bi attrakciók meg­te­kin­té­sé­re lesz lehe­tő­ség (pl. a SEALIFE tema­tikus park – az ausztrál folyók, tavak és tengerek élővi­lágának nagy­szerű bemutatása).

7. nap: Arthur-hágó pano­rámaútja

Délelőtt elutazás Sydneyből Új-Zéland Déli-szigetére. Érkezés Christchurch repülő­te­rére a délu­táni órákban (helyi idő szerint), majd to­vább­uta­zás autó­busszal a sziget nyugati partvi­dé­kére egy gyö­nyö­rű­szép pano­rá­ma­úton, az Arthur-hágón keresztül (fotó­szü­netek). Már az első új-zélandi napunkon ízelítőt kapunk a Déli-Alpok csodás tájaiból, szinte minden kanyar után más szépségben gyö­nyör­köd­he­tünk. Szállás a Tasmán-tenger partján fekvő kis­vá­rosban, Greymouthban (1 éj).

8. nap: Punakaiki – Palacsinta-sziklák, Shantytown, Franz Josef-gleccser

Délelőtt utazás egy látvá­nyos ten­ger­par­ti úton Punakaiki falucs­kába, a Paparoa Nemzeti Park terü­letén talál­ható Palacsinta-sziklákhoz (Pancake Rocks). Felejt­he­tetlen élmény a körséta a morajló tenger fölé emel­kedő kü­lön­le­ges szikla­alak­za­tok között, szerencsés esetben még a gejzír­szerű vízköpő kürtők (blowhole-ok) is tanul­má­nyoz­hatóak. 
A kö­vet­ke­ző prog­ramunk Shantytown, az egykori arany­ásó város helyén létre­hozott nagy­szerű skanzen. Utasaink itt meg­is­mer­ked­het­nek egyrészt egy XIX. század végi új-zélandi kisváros életével, másrészt a korai aranyásók munká­jával, élet­kö­rül­mé­nye­ivel. Lehe­tőség lesz az arany­mosás kipró­bá­lá­sára is.

Délután to­vább­uta­zás a Déli-Alpok nyugati lábainál, a Tasmán-tenger mentén Franz Josef Glacier falucs­kába. Lehe­tőség sétára a Franz Josef-gleccserhez vagy pedig jó idő esetén fakul­tatív heli­kop­teres séta­re­pü­lésre a gleccserek és hegyóri­ások vilá­gába. Szállás Franz Josef Glacier faluban (1 éj).

9. nap: Fox-gleccser, Matheson-tó, Thunder Creek-vízesés, Haast-hágó

A Déli-sziget nyugati partvidékének nagy ne­ve­zetes­sé­ge az egymás köze­lében lévő Franz Josef- és Fox-gleccser. Mind­kettő a Déli-Alpok leg­ma­ga­sabb csúcsa­itól indul, és a tenger­szint felett mind­össze 300 méteres magas­ságban végződik, így mindegyik nagyon könnyen megkö­z­e­lít­hető. Délelőtt elő­ször egy sétát teszünk a Fox-gleccserhez, majd a közeli Matheson-tóhoz utazunk. A mérsé­kelt égövi esőer­dőben talál­ható bűbájos tó partjáról tiszta időben nagy­szerű pano­ráma nyílik a Mount Cookra, Új-Zéland leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csára (3754 m). 
A déli órákban to­vább­uta­zás szép alpesi tájakon keresztül (fotó­szünetek). Pihenő a sűrű esőer­dőben talál­ható Thunder Creek-vízesésnél, majd a Haast-hágón átkelve a Wanaka- és a Hawea-tó érin­té­sével érke­zünk meg Queenstownba, a Déli-sziget turisz­tikai főváro­sába. Szállás (3 éj).

10. nap: Fjordvidék, Milford Sound, Mirror Lakes (Tükör-tavak)

Egész napos kirándulás a fjord­vidékre Új-Zéland egyik leg­szebb pano­rá­ma­útján. A fjordok leghí­re­seb­bike, a Milford Sound sokak szerint a világ egyik legle­nyű­gö­zőbb termé­szeti csodája. Az új-zélandi fjordok közül egyedül ez a fjord van közvetlen össze­köt­te­tésben az ország úthá­ló­za­tával, tehát a turisták számára a legkönnyebben megkö­ze­lít­hető (igaz, hogy minimum négy órát kell buszozni Queens­towntól a fjord csücs­kéig). 
A fjordon tett jó másfél órás séta­ha­jó­zás óriási élmény, a hatalmas hegyek, a víze­sések látvá­nyán kívül szeren­csés esetben a hajóról az állat­világ is tanul­má­nyoz­ható (fókák, ping­vinek, delfinek). 
A hosszú autó­bu­szos utazás során ter­mé­sze­te­sen fotó­szüne­teket tartunk, például a bűbájos Tükör-ta­vak­nál.

11. nap: Kawarau folyó, Arrowtown, Queenstown

Egész napos ba­ran­go­lás Queenstownban és kör­nyé­kén. A Wakatipu-tó partján talál­ható szép fekvésű Queenstownt szokták nevezni az extrém sportok világ­fő­vá­ro­sának is. Nem véletlen, hogy a város köze­lében a Kawarau folyó szurdoka felett átívelő híd volt a hely­színe a világon elő­ször a bungee jumping halál­ug­rásnak. Láto­gatás ezen a „tör­té­nel­mi” helyen, ahol szinte állan­dóan lehet látni bungee jumpin­gosokat. 
Ezt köve­tően is­mer­ke­dés egy bájos kisvá­rossal, Arrowtownnal. Az egykori aranyásó város központját minta­sze­rűen felújí­tották, itt talál­ható a nívó­díjas Lakes District („tóvidék”) Múzeum. 
Kora délután közös séta, majd szabad program Queenstown han­gu­la­tos város­köz­pont­jában. Lehe­tőség lesz részt venni vala­milyen egyéb programon: Kivipark, séta­ha­jó­zás, Shotover Jet. Ez utóbbi prog­ramot a kaland­ked­velő utasa­inknak ajánljuk. A 15 személyes csónakok 70-80 km/órás sebes­séggel szágul­danak a Shotover folyó kanyon­jában, gyakran 360 fokos fordu­latot tesznek.
Késő délután felvo­nóval felme­gyünk a Queenstown vá­ros­köz­pont­ja felett emel­kedő hegy­csúcsra, ahon­nan pazar pano­ráma nyílik a városra, a tóra és a környező hegy­vi­lágra. Ezt köve­tően a Kiwi Haka nevű maori folk­lór­prog­ramot nézzük meg.

12. nap: Auckland

Délelőtt elutazás Queenstown repülőteréről az Északi-szigetre, Aucklandbe, ahonnan to­vább­uta­zás Melbourne-be. Mivel a menet­rend szerint a késő délelőtti megér­kezés és a kora esti elutazás között több mint 7 óra a csatla­ko­zási idő, így jut idő egy kis aucklandi vá­ros­né­zésre. 
Auckland Új-Zéland egyetlen igazi nagy­vá­rosa, itt él az ország lakos­ságának egyhar­mada, közel másfél millió ember. A szép fekvésű várost szinte minden oldalról tenger­öblök és szigetek hatá­rolják, itt minden negyedik embernek van hajója. Ezért is nevezik Aucklandet a vitorlák váro­sának. A rövid vá­ros­né­zés során (amennyiben a repü­lőgép pontosan érkezik) lehe­tő­ség lesz a város egye­dül­álló fekvését tanul­má­nyozni a Sky Towerből, mely a déli félteke leg­ma­ga­sabb tornya. 
A kora esti órákban tovább­re­pülés Auszt­rália második leg­na­gyobb váro­sába, Melbourne-be. Érkezés este 8-9 óra körül (helyi idő szerint), majd transzfer a város­köz­ponti szállodába (2 éj).

13. nap: Melbourne, Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)

Szabad program Melbourne-ben, lehe­tő­ség pihenésre, a város egyéni felfe­de­zé­sére.
Fakultatív program: Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)
Egész napos kirán­dulás a Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út) mentén. Melbourne-től nyugatra az 1920-as években építettek egy több mint 200 km hosszú ten­ger­par­ti utat, mely az auszt­rálok szerint a világ leg­szebb autóútja. Bár ez való­szí­nű­leg túlzás, minden­képpen nagy élményt jelent az utazás ezen a pano­rá­ma­úton (gyönyörű tájak, látvá­nyos tenger­öblök, rengeteg szörfös, han­gu­la­tos üdülő­vá­rosok, szép villák). Szeren­csés esetben útközben szabadon élő koalákat és kengu­rukat is látha­tunk. Az út egy szakasza az Otway Nemzeti Parkon vezet keresztül (mérsé­kelt égövi esőerdő). Az utazás csúcs­pontját a „Tizenkét Apostol” meg­te­kin­té­se jelenti. Ezek a hatalmas part­menti szikla­tömbök több mint 60 méter magasra emel­kednek ki az örvénylő óceánból. 
Felhívjuk a figyel­müket, hogy a kirán­dulás során összesen kb. 500 km buszo­zásra kell számítani, de a termé­szeti szépségek kedve­lőinek a látvány megéri a hosszú uta­zást. 
A fakultatív program ára: 18.300 Ft (ga­ran­tált indulás).

14. nap: Melbourne

Félnapos vá­ros­né­zés Victoria állam főváro­sában. Melbourne nagyon han­gu­la­tos, kellemes város sok-sok szép épülettel, parkkal, zöld­te­rü­lettel. A vá­ros­né­zés néhány fő állo­mása: az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó Royal Exhibition Building; a neogó­tikus Szent Patrick-ka­ted­rá­lis; a Fitzroy Gardens (egy gyö­nyö­rű­szép park, benne a Cook's Cottage, Auszt­rália legré­gibb épülete); az Olimpiai negyed; a XXII. századot idéző Federation tér; a Bota­nikus kert a világ­há­borús emlék­művel, mely az ókori világ hét csodája közé tartozó Halikarnasszoszi mauzó­leum mintá­jára épült; az Albert Park, ahol a Forma I-es autó­ver­se­nyeket tartják stb. 
A vá­ros­né­zés után szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnk­kel lehe­tő­ség felmenni a 2006-ban épült Eureka-torony kilátó­te­ra­szára (Melbourne leg­ma­ga­sabb felhő­kar­co­lója), majd a híres Melbourne Múzeum meglá­to­ga­tására (állítólag a déli félteke leggaz­da­gabb múze­uma). 
Kora este transzfer a melbourne-i repülő­térre, elu­ta­zás az Emirates közvetlen jára­tával Dubaiba, majd onnan tovább közvetlen járattal Buda­pest­re.

15. nap:

Érkezés Ferihegyre a déli órákban.

 


 

Tengerparti hotel apartman sielés szilveszter utasbiztosítás szállás üdülés nyaralás CSaLÁDBaRÁT utazási gyerekbarát Horvátország Dalmácia Isztria apartmanok körutazás wellnes repülőjegy utalvány üdülési csekk egészségpénztári gyógyüdülés egyéni buszos utazás túra történelmi sport akció csoport olcsó apartmanok

 

Skype cím: andora91

 Cím:1117 Budapest, Fehérvári út 15. 11.ker XI.

Tel/Fax.:+361 209 3055;Mobil:30/9540029

 Útvonaltervezés az irodába!

Email:   andoraturaandora.hu

 

tengerparti horvát olasz apartmanok buszos utazás túra csoport utasbiztosítás

 

Nyitva  

 Hétfő :15.30-19.30
Kedd-Csüt: 8.30-16,30
Szerda: Fogadónap

Péntek:08.30-12.30

Szombat, Vasárnap zárva
Hívás:   mobilon és skypon
 

Utasbiztosítás Tengerparti nyaralás

Tengerparti üdülés statisztika

mystat

 


Tengerparti nyaralás Buszos Körutazás Városlátogatás Repülővel magyar idegenvezetővel. Utasbiztosítás kötése  közel a 11. kerületben, gyorsan egyszerűen, olcsón. Tengerparti utazási-ajánlat Andóra Túra buszos városnézés horvát olasz apartmanok, hotelek, szállodák. Horvátországban Dalmácia Isztria Olaszországban spanyol, görög, ciprusi, homokos vízparti szállások félpanzióval. Társirodai utak: Fehérvártravel, Haristravel, további 80 iroda. Szállásfoglalás útkereső a világ minden sarkába, egy helyen...a közeli utazási iroda honlapján: Andóra Túra